เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ให้ติดตามประกาศต่างๆในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
www.pnru.ac.th หรือ Facebook : www.facebook.com/pnic.thai