คณะผู้บริหารดร.ชินวงศ์  ศรีงาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร

 

                                                        

                              อาจาย์มรกต  บุญศิริชัย                                                          นายธนภัทร  ยุระเกตุ

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร                               หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร

 

                                                                                 

                        อาจารย์ทิพาพรรณ  พิมพาพันธ์ุ                                               อาจารย์จิรวัฒน์  ตั้งจิตโสมนัส    

              ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน                                 ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์      

   

                                                        

                           อาจารย์มรกต  บุญศิริชัย                                                          อาจารย์พงศ์พีระ   ชูพรมแก้ว          

      ประธานสาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน                       ประธานสาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

 

                                                                                                    

                        อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ                                                      อาจารย์กุลภัสร  โภชนกุล

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลการจัดการสุขภาพฯ               ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์