คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนในแต่ละสาขาวิชา 

 

 

 

รหัส

ชื่อสาขา

วุฒิ

รายละเอียดสังเขป

คุณสมบัติผู้สมัคร

70105

การจัดการธุรกิจสายการบิน

บธ.บ.

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรการผลิตพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการบินที่ทันสมัย มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบิน โดยมีเป้าหมายในการผลิตพนักงานให้ปฏิบัติงานด้านการบินให้แก่ สายการบินพาณิชย์และบริษัทการบิน ทุกสายการบินทั้งในประเทศและในภูมิภาคได้ในอนาคต

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน คุณสมบัติเฉพาะแขนงวิชาการจัดการบริการในอากาศยาน ดังนี้1. นักศึกษาหญิงสูง 160 ซม.ขึ้นไป นักศึกษาชาย 170 เซนติเมตร ขึ้นไปหรือสามารถเอื้อมถึง 212 เซนติเมตร2. เมื่อสำเร็จการศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี3. ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของการบริการในอากาศยาน

70202

การจัดการโลจิสติกส์

วท.บ.

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติป้อนสู่ตลาดงาน เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนบุคคลากรระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซึ่งแนวโน้มการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจทำให้ขาดแคลนแรงงานสูง การจัดการโลจิสติกส์จึงถูกจับตามองและอยู่ในกระแสความสนใจ

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิตหรือ ศิลป์ - คำนวณหรือเทียบเท่า ม.6

70402

วิทยาศาสตร์สุขภาพ     การดูแลและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

วท.บ.

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้และทักษะเพื่อบริหารจัดการและดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ เอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิตหรือ ศิลป์ - คำนวณหรือเทียบเท่า ม.6

70503

การสื่อสารผ่านสื่อใหม่

ศศ.บ.

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้าน สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) การออกแบบเว็บ (Web Design) สื่อแบบผสม สื่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Media) รวมทั้งเทคโนโลยีบนระบบออนไลน์ (Online Technologies) การออกแบบบนระบบออนไลน์และเทคโนโลยี (Online Design and Technology) การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ทฤษฏีสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication Theory) ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชานี้ จึงสามารถที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดฝีมือแรงงานและวิชาชีพ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในทุกรูปแบบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

70603

การจัดการการประชุมสัมนาและการจัดงาน

ศศ.บ.

ผลิตบัณฑิตที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง ที่นำรายได้และเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศที่มีการจัดประชุมสัมมนาและการจัดงานต่างๆ ทั้งรายได้จากที่พักอาศัย การโรงแรม การขนส่ง อาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบันเทิง และซื้อสินค้าที่ระลึก

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

* เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  :  ผ่านการทดสอบ TOEIC > 550  , ผ่านการอบรม ICT  และผ่านเกณฑ์กิจกรรมนักศึกษา