ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาไทย)

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร

ลำดับ

หลักสูตร

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าทำบัตรนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา

ค่าลงทะ เบียนเรียน

รวมทั้งสิ้น

1

การจัดการธุรกิจสายการบิน (บธ.บ.)

9,000

0

0

30,000

39,000

2

การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)

9,000

0

0

22,000

31,000

3

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (วท.บ.)

9,000

0

0

20,000

29,000

4

การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (ศศ.บ.)

9,000

0

0

25,000

34,000

5

การจัดการประชุมสัมนาและการจัดงาน (ศศ.บ.)

9,000

0

0

25,000

34,000

6

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พทป.บ.)

9,000

0

0

30,000

39,000

 

**ค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ คิดเป็น1.5 เท่าของนักศึกษาไทย