ทุนการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าดูข้อมูล ได้ที่ http://www.studentloan.or.th/list.php?cid=1327

2. กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2559

      ไปที่ >>>>http://studentloan.pnru.ac.th/

3. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าทำเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

    3.1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าทำเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ดาวน์โหลด)

    3.2 แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

ทุนการศึกษาอื่นๆ

1. ทุนการศึกษาจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. สินเชื่อเพื่อการศึกษาของสถาบันทางการเงิน