ความร่วมมือร่วมกับบริษัทจีน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

บริษัท เบจิงชูเรนอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอร์รอลดิเวลอฟเมนท์ จำกัด

และวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

                 ผศ.ดร.เดช  บุญประจักษ์  รักษาราชการในตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ Liu Yuanyun ประธานบริษัท Beijing Shuren International Cultural Development Co. Ltd. ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาและบริการทางการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติพระนครและบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพิชิต 1

รูปภาพประกอบ