ตารางเรียน

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ภาคเรียนที่ 1/2560

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     รหัส 58  หมู่ 1   ดาวน์โหลดตารางเรียน

     รหัส 58  หมู่ 2   ดาวน์โหลดตารางเรียน

     รหัส 59   ดาวน์โหลดตารางเรียน

     รหัส 60   ดาวน์โหลดตารางเรียน

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

     รหัส 58   ดาวน์โหลดตารางเรียน

     รหัส 59   ดาวน์โหลดตารางเรียน

     รหัส 60   ดาวน์โหลดตารางเรียน

 

สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

     รหัส 60   ดาวน์โหลดตารางเรียน

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลสุขภาพและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

     รหัส 60   ดาวน์โหลดตารางเรียน