ระเบียบ ข้อบังคับ

*** ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย  "การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีของ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร" ปี 2559***

ดาวน์โหลด

*** ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย "การเก็บค่าธรรมเนียม การศึกษา (ฉบับที่ 2)" ***

ดาวน์โหลด

*** ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง "กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558" ***

ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่องขยายเวลากำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ ขอผ่อนผันการชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และเสียค่าปรับ นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด