หนังสือเดินทางและการเข้าเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน

                 1. วุฒิการศึกษาเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของไทย

                 2. ใบรับรองจบการศึกษา

                 3. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

                 4. รูปถ่ายจำนวน 1 รูป ติดใบสมัคร