รวมภาพกิจกรรมวนช.

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวนช.2560
บริการวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมู่บ้านอมรพันธ์9
ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2560
เดินขบวนร่วมต่อต้านยาเสพติด 2560
การตรวจประเมินคุณภาพ 2560
จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในโครงการ “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 3
กีฬาน้องใหม่ 2560
กิจกรรม สัณฑนาการ นศ.ปี1 2560
การบริการวิชาการและการเรียนการสอน สาขาธุรกิจสายการบิน
การต้อนรับนักศึกษาจีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ
การพัฒนาบุคลากรการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน SOP
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (KM)
บริการวิชาชีพหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษทางการนวดไทยฯ
โครงการเปิดโลกอาชีพใหม่ 4.0 จ.เพชรบุรี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ราชกาลที่ 10
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
อบรม การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
กิจกรรม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ฯ
โครงการ "กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ"
ความร่วมมือร่วมกับบริษัทจีน
ศึกษาดูงานโลจิสติกส์2560
กิจกรรมคลีนิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
การเลือกตั้งประธานสโมรนักศึกษา2559
กิจกรรมการมีส่วนร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ภาพบรรยากาศภายใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ NIDA
การตรวจประกันคุณภาพฯ
โครงการ “อบรม Digital Society”
ปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพ
ทำบุญตักบาตรตลอดปีการศึกษา
big cleaning day 3-2-59
ความร่วมมือบริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด
โครงการศิษย์มีครูรุ่น 59