วีดีโอ

นำเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เพลงสรรเสริญพระบารมี
นำเสนอ วิทยาลัยนานาชาติ
บรรยายสโมสรนักศึกษา ปี 2559
การประกวดดาวเดือน ปี59