งานพัสดุ

ระเบียบการจัดชื้อจัดจ้าง

► ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

► สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่าง ระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางการปฏิบัติ ปี 58 กับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

► สรุปประเด็นความแตกต่าง พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด)

ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

⇒ ตอนที่ 1 บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (หมวด 1-6)   

⇒ ตอนที่ 2 บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (หมวด 7-15)