กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

การพัฒนานักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2560

 

 

การพัฒนานักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2559 

กิจกรรมเสริมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร

► โครงการศิษย์มีครู   (รายละเอียด คลิก                                           

►  ทำบุญตักบาตร (รายละเอียด คลิก 

► การเลือกตั้งประธานสโมรนักศึกษา2559  (รายละเอียด คลิก)              

► big cleaning day  (รายละเอียด คลิก                                           

► การมีส่วนร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   (รายละเอียด คลิก)

กิจกรรมเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

► การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    (รายละเอียด คลิก                             

►ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  (รายละเอียด คลิก

►พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร   (รายละเอียด คลิก                           

►อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  (รายละเอียด คลิก

►พิธีไหว้ครู/กิจกรรมสานสัมพัธ์น้องพี่    (รายละเอียด คลิก                   

►กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา   (รายละเอียด คลิก) 

►กีฬาน้องใหม่ Freshy Games  (รายละเอียด คลิก                           

►แห่เทียนพรรษา   (รายละเอียด คลิก