ประกาศจาก PNIC

(บทความวิชาการ)

การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

วันที่ประกาศ : 23  พฤศจิกายน  2559

 


การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

อาจารย์วัลภา  จันดาเบ้า

 

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน

 

          นักเรียน นักศึกษาหลายคนมีความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ด้วยความเข้าใจว่าเป็นอาชีพที่ได้แต่งกายสวยงาม มีโอกาสเรื่องรายได้ที่ดี มีค่าตอบแทนสูง มีโอกาสได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งอาจมีข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน   ผู้สนใจประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการ โดยสายการบินต่างๆจะเป็นผู้กำหนดเป็นเงื่อนไขด้านคุณสมบัติที่ชัดเจนในการสมัครงาน ดังรายละเอียดที่สรุปเป็นประเด็นสำคัญดังนี้

          (1.) ผู้สมัครต้องมีบุคลิกภาพดี รูปร่างหน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความงดงามจากภายในเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีมารยาทกิริยาและวาจาที่เหมาะสมอันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้ปฎิบัติงานบริการ

          (2.) ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่โดดเด่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนื่องจากการดำเนินงานอุตสาหกรรมการบินล้วนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล  หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ภายในสายการบิน สนามบิน คลังสินค้า ส่วนปฏิบัติบริการอื่นๆล้วนใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ที่ต้องมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่ดีรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาบาฮาซาฯลฯ เป็นต้น โดยมีข้อกำหนด ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับดีขึ้นไป

          (3.) ผู้สมัครต้องมีใจรักในงานการบริการ มีจิตอาสา ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและยินดีที่จะปฏิบัติงานหนักอย่างสม่ำเสมอ ไม่เกียจคร้านเนื่องจากลักษณะงานที่ทำเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงต้องสื่อสาร ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อต่อทุกคนที่เกียวข้อง

          (4.) ผู้สมัครต้องมีวินัย ตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด มีความยุติธรรมปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความทัดเทียมและต้องมีความอดทนพร้อมที่จะปรับและยืดหยุ่นตามความเหมาะสม

          (5.) ผู้สมัครต้องมีทักษะความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะที่ดี เช่นอาจมีเหตุความไม่ปลอดภัยบนเครื่องบินซึ่งคุกคามทั้งชีวิตและทรัพย์สินผู้โดยสารเกิดขึ้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องคอยดูแล แก้ปัญหาเพื่อช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 

          (6.) ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบเช่น ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล ความรู้ด้านการรับมือสภาวะฉุกเฉิน ความรู้ด้านพิธีการเข้าเมืองและกฏหมายของประเทศปลายทาง และความรู้ทั่วไปอื่นๆ

          สรุปได้ว่างานอาชีพนี้ต้องการผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการคัดสรรพนักงาน มีความทดสอบหลายด่านเพื่อคัดผู้ไม่เหมาะสมออกไปและเก็บผู้ที่เหมาะสมไว้กับองค์กร นักเรียนนักศึกษาเมื่อรู้เช่นนี้แล้วคงต้องรีบวางแผนและเตรียมการแต่เนิ่นๆ เพียงแค่ความฝันอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้ การลงมือทำตามฝันต่างหากคือของจริง