ประกาศจาก PNIC

(บทความวิชาการ)

การศึกษาในศตวรรษที่ 2

วันที่ประกาศ : 23  พฤศจิกายน  2559


การศึกษาในศตวรรษที่ 2

 

อาจารย์พงศ์พีระ 

 

สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

 

ณ เวลานี้เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์จนสามารถกล่าวได้ว่าวันนี้สังคมขับเคลื่อนที่ด้วยเวลาและแข่งขันกันด้วยความรวดเร็วในแง่มุมของงานบริการรวมทั้งข่าวสารและข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้เพียงนิ้วสัมผัสทั้งหมดนี้อาจพูดโดยรวมได้ว่าลักษณะของสังคมเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านและมีความสัมพันธ์กันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันจอนดิวอี้นักปราญ์นักจิตวิทยาและผู้ปฎิรูปทางการศึกษาชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับระบบการศึกษาและมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ทั้งในส่วนของการเรียนรู้ตามระบบการศึกษาที่อยู่ในชั้นเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียนในศตวรรษที่21การหาความรู้นอกชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นมากซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้ศึกษาสามารถหาข้อมูลสืบค้นและอินเตอร์เนทมีบทบาทใหญ่ในการศึกษาด้วยตนเองบทสรุปจากงานวิจัยของฐิตินันเรื่องสื่อใหม่กับการเรียนรู้และการสร้างค่านิยมทางสังคมต่อของเยาวชนไทยสรุปได้ว่า“เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดมุมมองสังคมและตนเองของเยาว์ชนไทย”สาขาสื่อสารผ่านสื่อใหม่วิทยาลัยนานาชาติพระนครได้จัดโครงการดูหนังฟังภาษาพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่สื่อภาพยนตร์ที่มีความหมายในหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารและสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการฟังภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์เป็นระยะเวลาสามเดือนประกอบไปด้วยหกภาพยนตร์และสารคดีที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ “We live in Public” โดยผู้กำกับ Ondi Timoner จัดฉายในปี2009เป็นหนึ่งในสารคดีที่จัดฉายเรื่องราวที่น่าสนใจของนาย Josh Harris สารคดีนี้ได้ถ่ายทอดส่วนหนึ่งของการทดลองส่วนตัวการรวมกลุ่มชายหญิงที่ยินยอมจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินเป็นเวลาตลอดสัปดาห์และห้องใต้ดินนั้นจะมีกล้องบันทึกภาพทุกอากับกริยาเหล่านั้นจะถูกทำการบันทึกและถ่ายทอดสดให้โดยรอบในใต้ตึกนั้นในขณะที่เกิดขึ้น(Realtime)สารคดีนี้เป็นเหมือนการทดลองเพื่ออธิบายปฎิกริยาของมนุษย์เมื่อเราได้เข้าสู่การใช้ชีวิตในสาธาณะหรือในที่นี้หมายความถึงสื่อใหม่อย่างโซเชี่ยวเน็ทเวรคและสังคมเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมอย่างไรโดยเล่าเรื่องผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีคศ.1999ภายในใต้ดินของตึกในเมืองนิวยอรค์ประเทศสรัฐอเมริกาสารคดีกล่าวถึงสิ่งใหม่อย่างอินเตอร์เนทในซึ่งยังเป็นสิ่งที่ใหม่ในขณะนั้นและเปรียบเทียบเป็นภาพให้เห็นชัดขึ้นจากการทดลองชี้ให้เห็นภัยอันตรายและข้อพึงระวังจากอินเตอร์เน็ท การเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัลและเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สาขานิวมีเดียคำนึงถึงความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีดังนั้นไม่ใช่เพียงแต่บทเรียนและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้กับสื่อใหม่หากแต่นักศึกษาควรที่จะเข้าใจในบทบาทของการสื่อสารและเทคโนโลยีให้อย่างท่องแท้ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้แต่ประโยชน์ทั้งในด้านบวกแต่ยังพึงระวังด้านลบที่แฝงมากับอินเตอร์เนทและเรียนรู้ที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตนเองและยังสามารถนำสื่อใหม่มาใช้ให้เกิดประโยนชน์อย่างสูงสุดอย่างแท้จริง