ประกาศจาก PNIC

(อบรมสัมมนา)

“หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษทางการนวดไทยเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

วันที่ประกาศ : 06  มิถุนายน  2560

 


โครงการบริการวิชาการ “หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษทางการนวดไทยเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน” 

ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษทางการนวดไทยในการประกอบอาชีพ แก่พนักงานนวดไทย พนักงานสปา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ