ประกาศจาก PNIC

(
Notice: Undefined variable: nameByGN in /opt/lampp/htdocs/calendar-inner.php on line 72
)

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 รหัส ๖๐

วันที่ประกาศ : 09  มิถุนายน  2560

 


วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2560 รหัส ๖๐ 

และให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๖ – ๖๐ 

เพื่อแนะนำการลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐