ประกาศจาก PNIC

(ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติพระนครฯ

วันที่ประกาศ : 07  กันยายน  2560