วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                 การจัดการโลจิสติกส์  มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติป้อนสู่ตลาดงาน เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนบุคคลากร  ระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  ซึ่งแนวโน้มการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจทำให้ขาดแคลนแรงงานสูง  การจัดการโลจิสติกส์จึงถูกจับตามองและอยู่ในกระแสความสนใจ

                 อีกทั้ง   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ได้ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนและใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  ผนวกกับศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนและความพร้อมในการจัดการศึกษา  จึงเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 Facebook Logistics

 

หมายเหตุ : สนใจสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ ส่ง CV มาที่ jucu_shi@hotmail.com