ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

สาขาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ เน้นการเรียนการสอนที่สามารถปฏิบัติได้จริง    

                    โดยเป็นหลักสูตรใหม่ที่เป็นการผสมผสานหลายศาสตร์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาทาง สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และศิลปศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

                 เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และยุคดิจิทัล ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้มีผลกระทบต่อวิชาชีพทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ มือถือ และการสื่อสารข้อมูล ทำให้ตลาดแรงงานเปลี่ยนไปและแรงงานเดิมที่เป็นแบบเดิมหรือแอนะล็อกจะหมดไปในเร็ววัน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้าน สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) การออกแบบเว็บ (Web Design) สื่อแบบผสม สื่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Media) รวมทั้งเทคโนโลยีบนระบบออนไลน์ (Online Technologies) การออกแบบบนระบบออนไลน์และเทคโนโลยี (Online Design and Technology) การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ทฤษฏีสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication Theory) ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชานี้ จึงสามารถที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดฝีมือแรงงานและวิชาชีพ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในทุกรูปแบบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                 1. ผู้ออกแบบ สร้างและผลิตสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์

                 2. นักออกแบบและสร้างสรรค์ (Creative) รายการวิทยุ โทรทัศน์ วิดีทัศน์และอุปกรณ์พกพา

                 3. นักตัดต่อลำดับภาพ และเสียงทางสื่อใหม่

                 4. นักกราฟิกมัลติมีเดีย วีดิทัศน์

                 5. นักการตลาด ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

                 6. นักประชาสัมพันธ์

more info+

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประชุมสัมมนาและการจัดงาน

         การเรียนการสอน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ การวางแผน การออกแบบ การจัดการ การพัฒนารูปแบบ การสร้างสรรค์งานใหม่ๆที่เกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน อีกทั้งหลักสูตรยังส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวเข้าสู่สายอาชีพในระดับประเทศหรือสากล

โอกาสในการประกอบอาชีพ

       บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษามาสามารถทำงานและประกอบอาชีพได้ในหลากหลายประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์ เช่น ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ธนาคาร และที่สำคัญคือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมการสัมมนา โดยในทุกธุรกิจนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเว้นท์ทั้งหมด ตั้งแต่การประชุมขนาดเล็กๆ ภายในบริษัท การจัดสัมมนาเพื่อองค์กร การจัดงานเพื่อการตลาด หรือแม้แต่การจัดงานระดับประเทศ 

more info+

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้และทักษะเพื่อบริหารจัดการและดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ เอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต

อาชีพเมื่อจบการศึกษา

      1. นักจัดบริการสุขภาพ หรือนักสังคมสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน
      2. บุคลากรในการดูแลสุขภาพ หรือนักสังคมสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน
      3. เจ้าของกิจการสถานบริบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานพยาบาล
      4. นักวิชาการและนักการศึกษาในหน่วยงานสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
more info+

บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

           ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรการผลิตพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการบินที่ทันสมัย มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบิน โดยมีเป้าหมายในการผลิตพนักงานให้ปฏิบัติงานด้านการบินให้แก่ สายการบินพาณิชย์และบริษัทการบิน ทุกสายการบินทั้งในประเทศและในภูมิภาคได้ในอนาคต

 

       

more info+

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                 การจัดการโลจิสติกส์  มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติป้อนสู่ตลาดงาน เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนบุคคลากร  ระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  ซึ่งแนวโน้มการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจทำให้ขาดแคลนแรงงานสูง  การจัดการโลจิสติกส์จึงถูกจับตามองและอยู่ในกระแสความสนใจ

                 อีกทั้ง   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ได้ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนและใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  ผนวกกับศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนและความพร้อมในการจัดการศึกษา  จึงเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 Facebook Logistics

 

หมายเหตุ : สนใจสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ ส่ง CV มาที่ jucu_shi@hotmail.com

more info+

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

     ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นพื้นฐาน มีการรักษาหลายรูปแบบ เช่น ยาสมุนไพร นวดแบบราชสำนักเพื่อการรักษาโรค ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร และการให้การดูแลมารดาหลังคลอด เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทาง https://www.facebook.com/PNIC.Applied.Thai.Traditional.Medicine

 

more info+