Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

***คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 035/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร***

ดาวน์โหลดเอกสาร

***ประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร " การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงอาคารสถานที่เครื่องบิน "***

ดาวน์โหลดเอกสาร

***ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2561 ***

ดาวน์โหลดเอกสาร

*** คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร " เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี " ***

ดาวน์โหลดเอกสาร

*** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร " ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. 2557 " ***  

ดาวน์โหลดเอกสาร

*** ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร "ว่าด้วยการบริหารจัดการและเก็บเงินค่าบำรุงอาคารสถานที่ของวิทยาลัยนานาชาติ" ***  

ดาวน์โหลดเอกสาร

*** ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.๒๕๕๙ ***

ดาวน์โหลดเอกสาร

***ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกิจกรรมวิชการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี***

ดาวน์โหลดเอกสาร

*** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙***

ดาวน์โหลดเอกสาร

***ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดการบันทึก มคอ.๓,มอค.๔,มคอ.๕,มอค.๖ และมคอ.๗ โดยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙***

ดาวน์โหลดเอกสาร