Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลัก
กระดานข่าวข้อความถึงผู้อำนวยการ
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
    
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ เพื่อการสร้างนวัตกรรมและสร้างคุณค่าให้แก่บัณฑิตที่จะดำรงชีวิตในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างมีคุณภาพ


 

พันธกิจ (Mission)
     1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (innovative)
          และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ให้แก่ท้องถิ่นและเป็นพลเมืองโลก (global citizen) ได้อย่างมี
          คุณภาพ 
     2.  เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านการสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
          เศรษฐกิจสร้างสรรค์
     3.  เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสังคมเศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม
          รวมทั้งสังคมกลุ่มประชาคมอาเซียน ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน 


 

      วิทยาลัยนานาชาติพระนคร (Phranakhon International College: PNIC) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีพันธกิจใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ
การตอบสนองและให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
และการเพิ่มศักยภาพ เตรียมการเข้าสู่การแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
และนานาชาติ
      โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษาและนานาชาติที่ทันสมัยในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนการขยายตัวและการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ โดย
เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมบริการที่ถือเป็นรายได้อันดับต้นๆ ของประเทศและเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
พระนครด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาทิ การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก น้ำ อากาศ การบิน โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (new media communication) ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศชาติ ตลาดแรงงาน และกำลังคนทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประเทศรวมถึงกำลังคนและ
ความต้องการในกลุ่มประชาคมอาเซียน และอาเซียน plus3 (ASEAN+3) อีกมากมายดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

      •   เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแบบสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่น
          สังคมไทย และพัฒนาการจัดการการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสู่ความเป็นนานาชาติ
      •   เพื่อการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถสนองตอบความต้องการต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมแห่ง
          การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน และนานาชาติ
      •   เพื่อให้บริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศ
           อาเซียนและนานาชาติ
      •   เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น และ
           สังคมทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ