Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
วัตถุประสงค์

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร (Phranakhon International College: PNIC) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีพันธกิจใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ
การตอบสนองและให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
และการเพิ่มศักยภาพ เตรียมการเข้าสู่การแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
และนานาชาติ
      โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษาและนานาชาติที่ทันสมัยในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนการขยายตัวและการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ โดย
เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมบริการที่ถือเป็นรายได้อันดับต้นๆ ของประเทศและเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
พระนครด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาทิ การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก น้ำ อากาศ การบิน โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (new media communication) ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศชาติ ตลาดแรงงาน และกำลังคนทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประเทศรวมถึงกำลังคนและ
ความต้องการในกลุ่มประชาคมอาเซียน และอาเซียน plus3 (ASEAN+3) อีกมากมายดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

      •   เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแบบสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่น
          สังคมไทย และพัฒนาการจัดการการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสู่ความเป็นนานาชาติ
      •   เพื่อการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถสนองตอบความต้องการต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมแห่ง
          การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน และนานาชาติ
      •   เพื่อให้บริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศ
           อาเซียนและนานาชาติ
      •   เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น และ
           สังคมทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ