Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  4 ปี  จำนวนร 124 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาศึกษาทั่วไป        30         หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ                88         หน่วยกิต

       กลุ่มวิชาแกน                                12         หน่วยกิต          
       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 18         หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                       51         หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       7         หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี                 6         หน่วยกิต

การเรียนการสอน

นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการไหลวัตถุดิบ (Material Flow) และสารสนเทศ (Information Flow) ตั้งแต่ยังเป็นวัตถุดิบจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ถูกเคลื่อนย้ายส่งมอบสู่ผู้บริโภค โดยแต่ละขั้นตอนมีการประสานการดำเนินงานในทุกๆกิจกรรม ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส์จึงถูกให้ความสำคัญในแผนพัฒนาในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก โดยโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ เน้นส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง มีความเชี่ยวชาญสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน
  •  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อาชีพเมื่อจบการศึกษา
  • ทำธุรกิจขนส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
  • การปฏิบัติงานด้านการวางแผนการผลิตและการจัดซื้อ
  • การปฏิบัติงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า
  • การปฏิบัติงานด้าน การบริหารคลังสินค้า พัสดุ หรือวัสดุคงคลัง
  •  การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  •  อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Facebook Logistics

หมายเหตุ : สนใจสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ ส่ง CV มาที่ jucu_shi@hotmail.com