Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2561
                               ดาวน์โหลด
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ภาคการศึกษาที่ 3/2561

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2560
      ปฏิทินการศึกษา ซัมเมอร์ เทอม 3 ปี 2560 (ดาวน์โหลด)

 
ข้อแนะนำและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน

ควรอ่านปฏิทินวิชาการ โดยเฉพาะกำหนดการที่สำคัญ ๆ และขอให้ปฏิบัติตามกำหนดวันโดยเคร่งครัด เช่น 
      1. กำหนดวันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน
      2. กำหนดวันชำระเงินลงทะเบียน
      3. กำหนดวันสุดท้ายของการผ่อนผันชำระเงินลงทะเบียน
      4. กำหนดวันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน

การพักการเรียน คือ การขอพักการเรียนตลอดภาคการศึกษา (การรักษาสถานภาพนักศึกษา)
             - นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พบ. ลาพักการเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
** ในการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาการศึกษา ให้นับรวมภาคการการศึกษาที่มีการรักษาสถานภาพนักศึกษา หรือให้พักการศึกษาด้วย
            - ถ้านักศึกษายังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังพ้นกำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ นักศึกษาต้องทำเรื่องรักษาสถานภาพนักศึกษา และพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
            - ถ้านักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษานั้น ๆ แล้ว แต่ต้องการพักการเรียน นักศึกษาไม่ต้องทำการรักษาสถานภาพนักศึกษา จะต้องดำเนินการยกเลิกรายวิชา (w) ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ มิฉะนั้นผลการเรียนจะเป็น E ทุกรายวิชา (ตามปฏิทินวิชาการกำหนด)

การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน คือ การเพิ่ม และ / หรือ ถอนรายวิชา ให้ดำเนินการดังนี้
            - ให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ดำเนินการเพิ่ม - ถอนรายวิชา ทาง Internet และ Print - out ( 2 ชุด) ยื่นที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา 1 ชุด และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด กรณีที่มีปัญหาในการเพิ่ม - ถอน ทาง Internet นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการ Print - out มิฉะนั้นจะถือว่าการเพิ่ม - ถอน เป็นโมฆะ

ยกเว้นนักศึกษาดังต่อไปนี้ที่ต้องยื่นคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             - นักศึกษาตกค้าง นักศึกษาเรียนเกินหน่วยกิต (ติด E หรือ W โดยแนบเอกสารผลการเรียน) และนักศึกษาไม่สามารถเพิ่ม - ถอนรายวิชาทาง Internet ได้
             - นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา
            - นักศึกษาภาค กศ.พบ. ลงทะเบียนเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1, 2 ของปีการศึกษา) ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (นักศึกษาต้องยื่นเพิ่ม - ถอนรายวิชา ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ)

              การชำระเงินลงทะเบียน
             
 มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านธนาคาร ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการชำระเงิน และไม่ต้องเสียเวลาในการมาชำระเงิน ที่มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ ดังนี้
              1. หลังจากที่นักศึกษาดำเนินการเพิ่ม - ถอน เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ Pay - in Slip ด้วยตนเองตามวันที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ และตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียน จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน และสาขาวิชาให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงิน ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นำใบ Pay - in Slip ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูล ที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
              2. นำ Pay - in Slip ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุทุกสาขา ตามวันที่กำหนดไว้ใน Pay - in Slip
              3. ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า แก้ไขรายวิชา หรือจำนวนเงินที่ต้องชำระในใบ Pay - in Slip มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถชำระเงินได้ ในกรณีที่ใบ Pay - in Slip หาย นักศึกษาจะต้อง Print Pay - in Slip ทาง Internet ด้วยตนเอง จำนวนเงิน และสาขาวิชาให้ถูกต้อง ก่อนนำไปชำระเงิน ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นำใบ Pay - in Slip ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
               4. หลังจากสิ้นสุดกำหนดวันชำระเงินที่ธนาคาร โดยไม่เสียค่าปรับ นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. จะต้องดำเนินการชำระเงินในช่วงกำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเท่านั้น