Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program (B.ATM.)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  4 ปี  จำนวนร 149 หน่วยกิต ดังนี้ปฏิทินการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป                  30    หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ                        113    หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 55    หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                       54    หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       4    หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี                                     6    หน่วยกิต
 
การเรียนการสอน
นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรครักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ การเตรียมการผลิตยาแผนไทย ที่อาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเน้นการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   ที่หลักสูตนี้จะต้องได้รับการรับรองสภาการแพทย์แผนไทย
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
 
อาชีพเมื่อจบการศึกษา
  • ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • เป็นอาจารย์ นักวิชาการหรือนักวิจัยในสถาบันต่าง ๆ
  • ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจส่วนตัว การเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น