Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พทป.บ.)


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  4 ปี  จำนวนร 149 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาศึกษาทั่วไป                  30    หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ                        113    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        55    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ                    54    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      4    หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี                                 6    หน่วยกิต

การเรียนการสอน
       นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรครักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ การเตรียมการผลิตยาแผนไทย ที่อาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเน้นการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   ที่หลักสูตนี้จะต้องได้รับการรับรองสภาการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
•    ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
•    มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
•    มีคุณสมบัติอื่น ๆ หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร

อาชีพเมื่อจบการศึกษา
•    ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
•    เป็นอาจารย์ นักวิชาการหรือนักวิจัยในสถาบันต่าง ๆ
•    ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจส่วนตัว การเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น