Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
สาสน์จากผู้อำนวยการวิทยาลัย

       นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน ผมขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ผมหวังว่าท่านจะได้รับความรู้ และสิ่งที่น่าสนใจภายในวิทยาลัยนานาชาติฯด้วยหลักสูตร สาขา และบุคลากรที่เป็นหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่าวิทยาลัยของเราจะยังเป็นวิทยาลัยใหม่แต่ผมเชื่อว่าเรามีความน่าสนใจที่สุด โดยวิทยาลัยนานาชาติพระนครก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได้ถูกสร้างและออกแบบให้แตกต่างจากกับวิทยาลัยอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนั้นจึงทำให้พวกเรามีความยืดหยุ่นสูงในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบตัวเองในระบบการจัดการโดยยึดในหลักธรรมาภิบาล

          เราสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาเป็นจุดศูนย์กลาง ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และคุณค่า เรามุ่งความสำเร็จด้านวิชาการเชิงบวก และมุ่งเน้นให้นักศึกษาซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ของวิทยาลัย ในการค้นหาตัวตนของนักศึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษาออกไปสู่สังคมอาเซียน และสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิ
          วิทยาลัยนานาชาติพระนครมีความเคร่งครัดในเรื่องมาตรฐาน ซึ่งเราได้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของวิทยาลัยและความเตรียมพร้อมสู่อาชีพ เราได้มีการคิดการเรียนการสอนและประเมินคุณภาพในรูปแบบเป็นการปฏิบัติการเพื่อเตรียมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในงานบริการและสามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันถือเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เราต้องการจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา! ซึ่งปฏิทินวิชาการบนเว็บไซต์มีเพื่อให้ท่านติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาและสาขา ซึ่งเราอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เส้นทางความก้าวหน้าของเราเกิดขึ้นจากนักศึกษาและเวทีนานาชาติ เราจะทำให้นักศึกษามีอนาคตที่ดี ที่สำเร็จและสามารถทำงานร่วมกับคนในสังคมชุมชนและภาคธุรกิจได้ และในที่สุดจะสามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีความเชี่ยวชาญการทำงานสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในสังคม
          ทุกวันนี้วิทยาลัยนานาชาติพระนครดำเนินการด้วยความอุตสาหะ ซึ่งผมก็อยากให้ท่านมาร่วมงานและสร้างคนไปพร้อมๆกับเราเช่นกัน และแน่นอนว่าเรากำลังเปิดรับนักศึกษามาร่วมศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เพื่อจะเป็นผู้นำในวงการวิชาชีพอย่างแท้จริง!

 

 

                                                                                                                 ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม

                                                                                            รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานชาติพระนคร