Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
    
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ เพื่อการสร้างนวัตกรรมและสร้างคุณค่าให้แก่บัณฑิตที่จะดำรงชีวิตในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างมีคุณภาพ


 

พันธกิจ (Mission)
     1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (innovative)
          และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ให้แก่ท้องถิ่นและเป็นพลเมืองโลก (global citizen) ได้อย่างมี
          คุณภาพ 
     2.  เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านการสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
          เศรษฐกิจสร้างสรรค์
     3.  เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสังคมเศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม
          รวมทั้งสังคมกลุ่มประชาคมอาเซียน ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน