Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ โควต้า ปีการศึกษา 2561
07 มีนาคม 2561

 

 

หมายุเหตุ : การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ตามวันและเวลาที่กำหนด

               และ โปรดเตรียมเอกสารแสดงผลการเรียน/แฟ้มสะสมงาน(ถ้ามี)/บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประชาชน นำมาในวันสอบสัมภาษณ์